Konkurs na logo szkoły

 

konkurs-na-logo

Regulamin Szkolnego Konkursu Graficznego
na logo Zespołu  Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

I. Organizator konkursu:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

ul. Szkolna 2

17-123 Rudka

 II. Cel konkursu:

Zaprojektowanie znaku graficznego szkoły, który będzie wykorzystywany w celach promocyjnych, identyfikacyjnych, korespondencyjnych  szkoły oraz na dokumentach, nagrodach, dyplomach itp. sygnowanych przez Zespół Szkół    im. Jana Pawła II w Rudce.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej  szkoły.
 2. Projekty konkursowe należy składać zgodnie wymaganiami zawartymi  w regulaminie.
 3. Każdy uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoważne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej:

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego     wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki. Prace należy wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

 1. Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15 x 15 cm
 1. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej lub czarno-białej.
 1. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:
 • być czytelne i łatwe do zapamiętania,
 • być łatwo identyfikowane z naszą szkołą,
 • wzbudzać pozytywne emocje,
 • składać się z:

– tylko z logotypu (stylizacji literowej),

– tylko z elementu graficznego będącego symbolem,

– lub też zawierać połączenie obu tych elementów.

 1. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
 2. Prace należy składać w estetycznej formie, opatrzone metryczką zawierającą:

– imię i nazwisko,

– klasę,

– płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

 1. Prace należy składać do 9 maja 2014r. do p. B. Półtorak i A. Półtorak.
 2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie  konkursu, nie będą podlegały ocenie.
 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 4. Organizator nie zwraca prac.
 5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić max. 2  projekty.

VI .Kryteria oceny prac konkursowych:

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

 • zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
 • oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
 • czytelność i funkcjonalność projektu,
 • estetyka wykonania projektu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Wyboru laureata konkursu na projekt graficzny logo Zespołu Szkół w Rudce im. Jana Pawła II w Rudce dokonuje Komisja Konkursowa.
 2. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo nie wyłonienia laureata konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

B. Półtorak