Równy start

Informacje o projekcie

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy w naszej szkole realizację Projektu unijnego pt.  Równy start realizowanego w ramach Priorytetu IX  Działanie 9.1  Poddziałanie 9.1.2  „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

kapital-ludzki-logo

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce i realizowany będzie od 02.09.2013 r. do 29.08.2014 r.

Projektodawcą jest Urząd Gminy w Rudce.

Celem ogólnym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych  poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III Szkoły podstawowej w Rudce.

Chcemy zapewnić każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, możliwość usprawnienia umiejętności czytania i pisania w celu niwelowania ryzyka dysleksji- rozwój kompetencji w zakresie myślenia matematycznego w celu zmniejszenia trudności w nauce tego  przedmiotu-możliwość korygowania wad wymowy i  usprawniania aparatu mowy oraz możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień matematyczno-przyrodniczych.

Dzięki udziałowi w projekcie doposażymy  bazę szkoły w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne.

Uczniowie będą mogli bezpłatnie korzystać z dodatkowych zajęć:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 60 godz.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 60 godz.
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 60 godz.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów – 60 godz.

Szczegółowe informacje na temat zajęć w ramach projektu można uzyskać u koordynatora projektu  p. Bożeny Kowalczuk oraz u osób prowadzących zajęcia (U. Niemyjska, B. Gałecka, A. Koc, A. Półtorak)

Dzięki pozyskaniu środków unijnych w kwocie 30 tys. zł szkoła wzbogaci się o atrakcyjne i nowoczesne pomoce dydaktyczne do wszystkich typów zajęć.

Zapraszamy chętnych uczniów z klas I-III SP  do uczestnictwa w w/w  zajęciach projektowych.

kl2kl IIkl. 1  kl-1 kl. 2  kl1    klI