„Mały Mistrz”

Program współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program Mały Mistrz realizowany jest przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku i finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Program Mały Mistrz skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Jego ideą jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności fizycznej, a także kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym też dotyczących zdrowego stylu życia. Formuła Małego Mistrza opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości.

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

  • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
  • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
  • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
  • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
  • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
  • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

W naszej szkole Program realizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

  • kl.1 – p. Bożena Gałecka
  • kl.2a – p. Bożena Kowalczuk
  • kl.2b – p. A. Koc