Świąteczny konkurs plastyczny

 

Szkolny konkurs plastyczny „Świąteczne czary-mary, bożonarodzeniowe ozdoby

– tworzymy razem z rodzicami

organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rudce we współpracy z Radą Rodziców.

 

Regulamin

Cel konkursu:

Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci.

Kultywowanie rodzinnych tradycji bożonarodzeniowych.

Pobudzenie zainteresowania zwyczajem obdarowywania się kartkami świątecznymi.

Uczestnicy:

Uczestnikiem może być każdy uczeń naszej szkoły, który wykona kartkę bożonarodzeniową, samodzielnie lub wspólnie z rodzicami i  przekaże swoją pracę na własność szkoły.

Charakterystyka prac i termin ich składania.

Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autorów.

Uczestnicy wykonują prace plastyczne własnoręcznie lub z pomocą dorosłych i indywidualnie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002r. Nr. 101 poz. 926 j.t) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Prace uczniów z metryczką ( imię i nazwisko ucznia, klasa, do której uczeń uczęszcza) oraz dołączona na kartce  zgoda informująca o przekazaniu pracy na własność szkoły z podpisem rodziców lub opiekuna prawnego mają być przekazane wychowawcy klasy w nieprzekraczalnym terminie do  01.12.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

– Przedstawiciel Rady Rodziców

– trzech nauczycieli z trzech poziomów kształcenia

Komisja rozstrzygnie konkurs 4 – 6.12.1017r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych.

I  –  dzieci  z klas O-III S. P.

II   –  dzieci z klas IV-VII S. P.

III   –  młodzież gimnazjum

Nagrody

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne ( w każdej kategorii) i po jednej nagrodzie pocieszenia.

Uwaga:

Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby nagród w zależności od ilości uczestników i jakości otrzymanych prac.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce

                                                                        Danuta Elżbieta Kresso

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE