Szkolny konkurs na hasło promujące bezpieczeństwo w Internecie

 

REGULAMIN  KONKURSU

Cele konkursu:

Pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży

Uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem takich jak cyberprzemoc, oszustwa, piractwo komputerowe itp.

Włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”

Promowanie technologii komputerowych

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej
oraz I-III gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Rudce

Forma pracy

Plakat, banner

Warunki techniczne konkursu:

Każdy uczestnik  może złożyć  maksymalnie 1 pracę .

Prace wykonywane są indywidualnie.

Wszystkie prace powinny być opisane /imię, nazwisko, klasa/.

Kryteria oceny:

Trafność i oryginalność przedstawienia tematu konkursu.

Samodzielność wykonanie pracy/hasła utworzone na podstawie źródeł np. z Internetu nie będą oceniane/.

Termin złożenia

Prace należy składać u nauczyciela informatyki lub wychowawcy do 15 lutego 2016 roku.

Do 22 lutego zostaną opublikowane wyniki konkursu

Nagrody i wyróżnienia

Organizator przewiduje uhonorowanie laureatów najlepszych prac nagrodami, dyplomami-wyróżnieniami.

Ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone na najbliższym apelu.

 

Organizator:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

nauczyciele koordynujący: Teodor Niemyjski

Uwagi

Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.

Złożenie  prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

DBI